Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacje o świadczeniach finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje poniższe zadania. Osoby zainteresowane formami pomocy powinny zgłosić w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Jagiellońskiej 17, w pok. 02,03, w poniedziałki w godzinach od 1230 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1200.

 

Dyrektor MOPS Katowice

Małgorzata Moryń - Trzęsimiech

 

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. Aby zostać uczestnikiem WTZ należy zgłosić się do kierownika warsztatu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, na podstawie którego wnioskujący zostanie wpisany na listę kandydatów.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Katowic:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”

ul. Oswobodzenia 91, Katowice, tel. 2558974,

Działalność WTZ skierowana jest do osób chorych psychicznie.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES”

ul. Panewnicka 463, Katowice, tel. 2527446,

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Św. St. Kostki, ul. Ociepki 8a, Katowice, tel. 2549376,

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób z U.U, ul. Wojciecha 23, tel. 2564097,

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, ul. Kotlarza 10b, Katowice, tel. 2042223,

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 23 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 18% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 18% przeciętnego wynagrodzenia,
 • o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może ubiegać się każdego roku.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin oraz miejsce turnusu i w terminie do 30 dni powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wyborze. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie jego oświadczenia.

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury zakupu w/w sprzętu oraz dowodu uiszczenia wpłaty własnej wnioskodawcy, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie dot. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez NFZ, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003r, w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego NFZ finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. 85, poz. 786). Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie na podstawie złożonej faktury zakupu z wyszczególnioną kwotą dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może ubiegać się za każdym razem, kiedy otrzyma dofinansowanie na dany sprzęt lub środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na konto wnioskodawcy - w przypadku uiszczenia przez niego całej kwoty, lub na konto sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na trzy lata. Realizacja wniosku przebiega w 2 etapach. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania podpisywana jest umowa cywilno - prawna, która określa m. in. wysokość dofinansowania oraz zweryfikowany szczegółowy zakres robót i zakupów realizowanych w ramach umowy. Po zakończeniu prac i odbiorze robót z udziałem przedstawicieli MOPS wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, dowód wpłaty własnej oraz kosztorys powykonawczy. Na podstawie przedłożonych dokumentów następuje wypłata dofinansowania.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Dotyczy osób niepełnosprawnych, które z uwagi na swą niepełnosprawność mają trudności w komunikowaniu się, poświadczone orzeczeniem oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia. Sprzęty i usługi wnioskowane do dofinansowania mają takie problemy ograniczyć bądź usunąć. W ramach dofinansowania do likwidacji barier technicznych można ubiegać się o pomoc w montażu i zakupie instalacji technicznych, których zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wnioskodawcy. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na trzy lata.

 

Druki wniosków można znaleźć na stronie internetowej MOPS Katowice www.mops.katowice.pl

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r. na dzień 24 października 2007 r. wynosi 2 644,34 zł. (Monitor Polski Dz. U. R P nr 52 W-wa 21.08.2007 r.)

 

 

CZĘŚĆ II

 

 

Opracowała Pani Bożena Kopeć – pracownik socjalny TPPS 9.

 

Najczęstszym problemem rodzin z chorobą Alzheimera staje się kwestia odciążenia rodziny i pozostawienia chorego pod zaufaną opieką osoby drugiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zapewnienia opieki w formie usług opiekuńczych, opiekuńczo – medycznych, opiekuńczych specjalistycznych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej, buduje sieć wsparcia środowiskowego poprzez wolontariat, umożliwia korzystanie z pobytu w dziennych placówkach wsparcia, oraz  zapewnia opiekę całodobową która jest realizowana poprzez Domy Pomocy Społecznej.

 

PYTANIA - ODPOWIEDZI

 

Jakiej grupie osób przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a także tym osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Czy pomoc w formie usług jest odpłatna?

Odpowiedź:

Zasady odpłatności oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określone są w uchwale Rady Miasta Katowice. Odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby bądź rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zainteresowaną tą formą pomocy.

 

W jaki sposób świadczone są usługi?

Odpowiedź:

Usługi mogą być świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. W szczególnych okolicznościach usługi opiekuńcze mogą być świadczone w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu. Usługi mogą być świadczone codziennie w dni robocze lub w wyznaczone dni tygodnia, w zależności od sytuacji i potrzeb świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi mogą być świadczone w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy. Dotyczy to niezbędnych usług, które muszą być wykonywane codziennie, zwłaszcza w przypadku osób samotnych, lub gdy rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Kto świadczy  pomoc w formie usług opiekuńczych?

Odpowiedź:

Usługi świadczone są przez firmy, instytucje, organizacje społeczne, osoby prawne lub fizyczne, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł stosowne umowy. Usługi mogą być również wykonywane przez inne osoby, w ramach zasiłku celowego na pokrycie usług sąsiedzkich.

Czy mogą być przyznane usługi w dni wolne od pracy?

Odpowiedź:

Usługi w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych przyznaje się osobom samotnym oraz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom w rodzinie, jeżeli konieczność przyznania tych usług jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Mogą to być usługi, które ze względu na stan zdrowia podopiecznego oraz okoliczności muszą być świadczone codziennie i nie może wykonać ich rodzina.

 

Czy usługi mogą być realizowane w trakcie pobytu podopiecznego w szpitalu?

Odpowiedź:

Na wniosek podopiecznego może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznane wykonywanie usług opiekuńczych podczas jego pobytu w szpitalu.

Świadczenie usług opiekuńczych podczas pobytu w szpitalu może zostać przyznane osobie samotnej lub członkom rodzin dwuosobowym, których obydwie osoby korzystają ze świadczenia, jeżeli nie posiadają rodziny mogącej sprawować opiekę.

 

Czy występuje kontrola nad formą świadczonych  usług?

Odpowiedź:

W ramach pracy socjalnej, pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzania co 3 miesiące lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jak sprawowana jest opieka nad podopiecznym, jaka jest jakość świadczonych usług, czy zakres i ilość godzin usług wykonywanych odpowiada zakresowi i ilości godzin podanych w decyzji i czy wszystkie podstawowe potrzeby podopiecznego są zaspokojone.

Pracownik socjalny zobowiązany jest do monitorowania usług z zakresu pomocy sąsiedzkiej i kontroli, czy przyznane świadczenia wykorzystywane są zgodnie z celem, a usługi w zakresie pomocy sąsiedzkiej są odpowiedniej jakości i wykonywane zgodnie z ustaleniami.

 

Czy istnieje możliwość objęcia podopiecznego całodziennym wyżywieniem?

Odpowiedź:

W przypadkach, kiedy osoba samotna nie jest w stanie sama przygotować sobie gorącego posiłku, pracownik socjalny może przyznać całodzienne wyżywienie z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dostarczone podopiecznemu przez opiekunkę.

 

Jaką formę pomocy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej?

Odpowiedź:

Dzienny Dom Pomocy społecznej jest lokalnym ośrodkiem wsparcia powołanym do świadczenia usług opiekuńczych. Przeznaczony jest dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Z Dziennego Domu Pomocy Społecznej mogą także korzystać osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Jakie kryteria musi spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie DDPS ?

Odpowiedź:

Osoba kwalifikowana do DDPS powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. wiek emerytalny,
 2. orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 3. długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna.

 

 

Jaką rolę spełniają usługi opiekuńcze specjalistyczne?

Odpowiedź:

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi są usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności., świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

 

 

Jaka grupa osób może korzystać z usług opiekuńczych specjalistycznych?

Odpowiedź:

Usługi specjalistyczne świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi tj.:

 • osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne)
 • osobom upośledzonym umysłowo
 • osobom wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki  niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym (art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

 

Jaki jest zakres usług specjalistycznych?

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres usług specjalistycznych obejmuje:

 1. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie:
 • poprawa relacji z otoczeniem: z rodziną/sąsiadami/pracownikami służby zdrowia/ pracownikami innych instytucji
 • poprawa umiejętności społecznych w zakresie: gospodarowania środkami finansowymi/utrzymania higieny/prowadzenia gospodarstwa domowego
 • zbudowanie sieci oparcia społecznego
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez wprowadzenie do grupy wsparcia lub ośrodka wsparcia
 1. pielęgnacja
 2. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne
 3. rehabilitację fizyczną (zgodnie z zaleceniem lekarza)

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie wskazanych świadczeń?

Odpowiedź:

Usługi mogą być przyznane wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10 tel. 251-60-99,251-59-12, tpps1mops@um.katowice.pl

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42 tel. 253-66-12, 253-77-30, tpps2mops@um.katowice.pl

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 tel. 203-63-13,258-07-09, tpps3mops@um.katowice.pl

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96 tel. 353-02-75, 535-02-78, tpps4mops@um.katowice.pl

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 tel. 250-50-15,254-70-61, tpps5mops@um.katowice.pl

TPPS nr 6 ul. Czecha 2 tel. 209-00-23, 253-81-21, tpps6mops@um.katowice.pl

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a tel. 252-56-35, 252-80-61, tpps7mops@um.katowice.pl

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a tel. 206-15-68, 206-07-04, tpps8mops@um.katowice.pl

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138 tel. 255-35-67, 256-47-70, tpps9mops@um.katowice.pl

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138 tel. 209-97-13, 256-80-39, tpps10mops@um.katowice.pl