Miasto Katowice w służbie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Miasto Katowice w służbie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Miasto Katowice w ramach działania Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dąży do zapewnienia odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy poprzez aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym poprzez:

Problemy, które występują u osób starszych to połączenie dysfunkcji zdrowotnej, społecznej i często ekonomicznej. Po przejściu na emeryturę często następuje utrata kontaktu ze środowiskiem zawodowym, spadek mobilności, kurczenie się przestrzeni społecznej, często połączone z obniżeniem dochodu. Nierzadko występuje doświadczenie utraty osób
z grona rówieśniczego, przeżywanie żałoby, wdowieństwo, ograniczenie/utrata stosunków
z sąsiedztwem. Zjawisku samotności niejednokrotnie towarzyszy mniejsza sprawność fizyczna, psychiczna, utrata pewnych umiejętności, zagrożenie niezależności. Samotność
u ludzi starych, pojawia się pomimo obecności rodziny/ dorosłych dzieci/, doświadczenie niepotrzebności, niedostosowania do nowych technologii, pośpiechu, zmian. U niektórych osób pojawią się zakłócenia zdolności orientacyjnych w otoczeniu. Ich sytuacja wymaga zwiększonych nakładów finansowych na uzyskiwanie pomocy opiekuńczej, leczenie
się, rehabilitację. Problemy z pamięcią utrudniają oszczędzanie energii, wody a nawet stają się przyczyną powstawania niebezpieczeństw w eksploatacji mieszkania, np. używania piecyka gazowego, kuchenki gazowej. U części osób powstaje problem z opłatami,
z niedostosowaniem mieszkania do stanu sprawności, kłopoty techniczne w mieszkaniu.

W związku z problemami występującymi u osób starszych miasto Katowice wdrożyło Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Siedemdziesiąt Plus”.

Działania podejmowane w ramach programu są ukierunkowane głównie
na zaspakajanie potrzeb w wielu sferach życia.

Z programu „Siedemdziesiąt Plus”, korzystać mogą również repatrianci oraz uchodźcy przebywający na terenie miasta Katowice na takich samych zasadach jak wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza ofert wsparcia zapobiega również procesowi wykluczenia społecznego, na który w szczególności narażone są osoby starsze, niepełnosprawne, jak również grupy osób o odmiennej kulturowości.

Poprzez możliwość korzystania z oferowanych form wsparciach w ramach programu „Siedemdziesiąt Plus” osoby przybywające z zagranicy z zamiarem zamieszkania na terenie miasta Katowice mają szanse na lepszą integrację ze środowiskiem lokalnym.

Program „Siedemdziesiąt Plus” w mieście Katowice jest pierwszym tak specjalistycznym, wieloetapowym programem, który stara się wesprzeć osoby starsze w każdej dziedzinie życia. Staramy się zabezpieczać wszystkie potrzeby osób starszych zamieszkujących w mieście Katowice. Innowacyjność programu polega na tym, iż jest to specjalistyczny program wieloetapowy. Osoby starsze mogą skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu
w różnych sferach życia, a w jego realizację zostały włączone instytucje miejskie.

Ponadto w Katowicach w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” organizowane i finansowane są programy profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie wielu chorobom, w tym również szeroka oferta przeznaczona dla osób po 65 r. ż.:

 

1) Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku.

Program ten skierowany jest do mieszkańców Katowic, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 60, 61, 62 oraz 75, 76 i 77 lat.

Każda uprawniona osoba, która zgłosi się do udziału w „Programie profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” zostanie objęta następującymi badaniami:

 • morfologia krwi, CRP, TSH, oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji          cholesterolu, trójglicerydów w surowicy krwi, oznaczenie poziomu glukozy,          oznaczenie poziomu PSA – tylko u mężczyzn,
 • dokonanie lekarskiej oceny stanu zdrowia według określonego protokołu badania,
 • badanie palpacyjne piersi u kobiet,
 • badanie wzroku z użyciem tablic okulistycznych,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • przeprowadzenie oceny czynników ryzyka złamania biodra,
 • ocena sprawności fizycznej z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością        ruchową,
 • badanie sprawności pamięci MMSE (mini mental status examination) dla osób      wyrażających zgodę na badanie,
 • edukacja zdrowotna z zakresu zasad zdrowotnego stylu życia,
 • interpretacja uzyskanych wyników oraz ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki
  w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Udział osób starszych w ww. programie profilaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę, jakości życia seniorów.

2) Działania skierowane na zapobieganie chorobom zakaźnym wśród osób starszych:

a) Szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, grypie
i pneumokokom wśród populacji dorosłych mieszkańców Katowic - osób po 65 r.ż. przebywających w całodobowych domach pomocy społecznej, zakładach opieki długoterminowej z terenu Katowic.

Niektóre choroby zakaźne są szczególnie groźne dla życia i zdrowia osób w starszym wieku powodując liczne powikłania. Dlatego też w Katowicach prowadzone są działania skierowane na zapobieganie tym chorobom poprzez szczepienia ochronne dla osób starszych po 65 r. ż., szczególnie przebywających w dużych skupiskach, jakimi są domy pomocy społecznej, zakłady opieki długoterminowej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i pielęgnacyjno- lecznicze.

Osoby starsze przebywające w ww. zakładach uodparniane są poprzez szczepienia ochronne przeciwko następującym chorobom: grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom. Szczepienia te organizowane są corocznie i finansowane z budżetu miasta Katowice.

b) Akcja szczepień p/grypie dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 r. ż. -
w związku z faktem, że do grupy ryzyka wystąpienia groźnych dla życia i zdrowia powikłań grypy należą osoby starsze po 65 r. ż., od 2006r. w mieście Katowice organizowane
są jesienią każdego roku bezpłatne szczepienia p/grypie dla tej grupy mieszkańców.                         O możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych mieszkańcy są informowani za pośrednictwem środków masowego przekazu, plakatów, ulotek i ogłoszeń na stronach www.

                                                                                                       Krystyna Siejna

                                                                                          Wiceprezydent Miasta Katowice