MOPS – Katowice

MOPS – KATOWICE - INFORMUJE

ODPOWIADAJĄC NA LICZNE PROŚBY OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PUBLIKUJEMY INFORMACJE UZYSKANE W MOPS – KATOWICE.

DZIĘKUJEMY KIEROWNICTWU MOPS ZA ZROZUMIENIE I PRZESŁANIE WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI ORAZ UDZIAŁ SPECJALISTÓW W SPOTKANIACH GRUP WSPARCIA GDZIE BEZPOŚREDNIO UDZIELAJĄ PORAD.

INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH FINANSOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje poniższe zadania. Osoby zainteresowane formami pomocy powinny się zgłosić w Sekcji do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Jagiellońskiej 17, w pokoju 01, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1200, w piątki od 1230 do 1700 lub skontaktować telefonicznie 25 11 151, 25 11 970 w.164, 112,145.

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 25% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 23% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 18% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 18% przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może ubiegać się każdego roku.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin oraz miejsce turnusu i w terminie 30 dni powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wyborze. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie jego oświadczenia.

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury zakupu w/w sprzętu oraz dowodu uiszczenia wpłaty własnej wnioskodawcy, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Dofinansowanie dot. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez NFZ, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będącymi przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego NFZ finansuje to świadczenie - oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych. Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie na podstawie złożonej faktury zakupu z wyszczególnioną kwotą dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może ubiegać się za każdym razem, kiedy otrzyma dofinansowanie na dany sprzęt lub środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na konto wnioskodawcy- w przypadku uiszczenia przez niego całej kwoty lub na konto sprzedawcy- w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które maja problemy w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Realizacja wniosku przebiega w 2 etapach. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca dostarcza projekt budowlany, kosztorys szczegółowy oraz zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie wnioskowanego zakresu prac. Po dokonaniu wizji lokalnej i ustaleniu wysokości dofinansowania podpisywana jest umowa cywilno - prawna, która określa m. in. wysokość dofinansowania oraz zweryfikowany szczegółowy zakres robót i zakupów realizowanych w ramach umowy. Po zakończeniu prac i odbiorze robót z udziałem przedstawicieli MOPS wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, dowód wpłaty własnej oraz kosztorys powykonawczy. Na podstawie przedłożonych dokumentów następuje wypłata dofinansowania.

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Dotyczy osób niepełnosprawnych, które z uwagi na swą niepełnosprawność mają trudności w komunikowaniu się, poświadczone orzeczeniem oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia. Sprzęty i usługi wnioskowane do dofinansowania maja takie problemy usunąć. W ramach dofinansowania do likwidacji barier technicznych można ubiegać się o pomoc w montażu i zakupie instalacji technicznych, których zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wnioskodawcy. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na trzy lata.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Stawarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. Aby zostać uczestnikiem WTZ należy zgłosić się do kierownika warsztatu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, na podstawie którego wnioskujący zostanie wpisany na listę kandydatów.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Katowic:

  • Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice, tel. 25 58 974.

Działalność WTZ skierowana jest do osób chorych psychicznie.

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES”

ul. Panewnicka 463, Katowice, tel. 25 27 446.

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

  • Warsztat Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. St. Kostki ul. Ociepki 8a,Katowice, tel. 25 49 376.

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób z U.U

ul. Wojciecha 23, 25 64 097.

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

  • Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT

ul. Kotlarza 10b, Katowice, tel. 20 42 223.

Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej MOPS Katowice www.mops.katowice.pl