Statut Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1

 

 Stowarzyszenie nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE.

 

§ 2.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski.

§ 3.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3a.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez niesienie pomocy na rzecz osób z chorobami otępiennymi a szczególnie dotkniętymi chorobą Alzheimera ,oraz opiekunom osób chorych.

 1. odpłatna działalność pożytku publicznego:
  • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób  

niepełnosprawnych /Dom Dziennego Pobytu z opieką medyczną i terapautyczną/

 • pozaszkolne formy edukacji /szkolenie i wykłady na temat chorób otępiennych 

      oraz opieki osób chorych/

-     wydawanie poradników i biuletynów związanych z chorobami otępiennymi

 1. nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
  • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

      /porady medyczne , terapeutyczne, prawne/

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

 

§ 6.

 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

                                                     

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 7.

 

Ogólnym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz opiekunom osób chorych.

 

§ 8

 

W szczególności celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków instytucjonalnych, technicznych, prawnych i organizacyjnych, umożliwiających rodzinom alzheimerowskim godne życie a osobom chorym – jak najlepszą opiekę.

 

 

§ 9

 

Celem Stowarzyszenia jest również:

      -     rehabilitacja neurologiczna osób z chorobami otępiennymi

 • upowszechnienie wiedzy medycznej o chorobach otępiennych.
 • propagowanie oraz zastosowanie idei teleopieki i telemedycyny.

 

                                                                     § 10.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z organami prawodawczymi oraz administracją rządową i samorządową.
 • współpracę z instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych/Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne/
 • współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Współpracę z firmami medycznymi oraz zakładami pielęgniarskimi, świadczącymi usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze w środowisku
 • Współpracę z organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu.
 • Organizowanie różnych form wzajemnej samopomocy.
 • Zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń otępiennych.
 • Dokształcenie opiekunów, prowadzenie kursów i szkoleń.
 • Prowadzenie ośrodków wsparcia.
 • Prowadzenie placówek pomocy społecznej oraz placówek świadczących usługi specjalistyczne medyczne, opiekuńcze i techniczne.
 • Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.
 • Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Popularyzację wiedzy na temat choroby Alzheimera.
 • Przybliżenie politykom problematyki starości i choroby Alzheimera.
 • Zwiększenie dostępności nowoczesnych technologii, ułatwiających życie osoby starszej i niepełnosprawnej we własnym środowisku/alarmy medyczne, specjalizowane usługi telefoniczne, internetowe itp./
 • Podejmowanie innych działań dla dobra chorych oraz /zwłaszcza/ ich opiekunów.
 •  

§ 10a

 

Stowarzyszenie nie może podejmować decyzji dotyczących;

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi ,członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • Zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 12.

 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 14.

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i pomaga w ich realizacji.

 

§ 15.

 

Tytuł „Członka Wspierającego” przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

 

§ 16.

 

Godność „Członka Honorowego” nadawana jest przez Walne Zebranie Członków/lub Delegatów/Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

§ 17.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo;

 • wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
 • uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 •  

§ 18.

 

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Składki są dobrowolne.

 

§ 19.

 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, z głosem doradczym, nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkowie wspierający instytucjonalni uczestniczą poprzez udział upoważnionego przedstawiciela.

 

§ 20.

 

Członkostwo zwyczajne ustępuje na skutek

 • śmierci członka
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi
 • wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku popełnienia czynu niegodnego.
 •  

 § 21.

 

Ustalenie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 

       § 22.

 

Od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 

                                                                       §   23.

 

Tytuł „Członka Wspierającego” ustaje w przypadku:

 • śmierci członka wspierającego /likwidacja firmy/
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi
 • pozbawienia członkostwa przez Zarząd.
 •  

                                                                         § 24.

 

Godność członka honorowego ustaje na skutek śmierci członka lub rezygnacji, zgłoszonej pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia.

                                                                         

                               ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

                                                           

§  25.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków/lub Delegatów/
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 •  

                                                      §   26.

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

                       Walne Zebranie Członków /Delegatów/

 

 

                                                                §  27.

 

            Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/ jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/ może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

                                                                      §  28.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków /lub Delegatów/ należy:

 • wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych władz.
 • przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 • nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
 • dokonywanie zmian statutu
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 • zatwierdzenie regulaminów pracy Związku i Komisji Rewizyjnej
 • udzielenie absolutorium Zarządowi.
 •  

§   29.

 

Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/podejmuje uchwały jawnie zwykłą większością głosów.

a/ w pierwszym terminie, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.

b/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut pózniej-bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 30.

 

Zarząd zawiadamia Członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 31.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie póżniejszym niż na trzy miesiące od daty wpłynięciu wniosku.

 

§ 33.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /lub Delegatów/ obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§34.

 

Gdy Stowarzyszenie będzie liczyło więcej niż 100 członków zwyczajnych-Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

 

§39.

 

Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia dokonują członkowie zwyczajni wedle zasad i proporcji określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.Mandat delegata trwa do nowych wyborów.

 

Zarząd Stowarzyszenia.

 

§40.

 

W skład Zarządu wchodzi prezes Stowarzyszenia, wiceprezes i skarbnik, wybierani na te funkcje przez Walne Zebranie Członków/lub Delegatów/sposród nieograniczonej liczby kandydatów w glosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

§41.

 

Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

§42.

            Zarząd Stowarzyszenia może doko­opto­wać do swo­­jego składu jednego lub dwóch nowych człon­ków na funkcje tych, którzy ustąpili w czasie ka­dencji.

§43.

            Zarząd Stowarzyszenia kieruje cało­kształ­tem dzia­łalności Stowarzy­szenia zgod­nie z uchwa­łami         Wal­nego Zebrania i własnym regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków {lub Delegatów}.

§44.

        Prezes reprezentuje Stowarzyszenie i kie­ruje dzia­łalnością Stowarzyszenia mię­dzy posie­dzeniami Zarządu.

§45.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odby­wają się w miarę potrzeby. Członkowie Zarządu współ­pracują na co dzień za pomocą mediów elektro­nicznych. Podpis elektroniczny będzie re­spek­to­wany na zasa­dach określonych w usta­wie.

§46.

        Do zadań Zarządu Stowarzy­szenia należy:

‑  realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Wal­nego Zebrania Członków {lub Delegatów}

‑  określanie szczegółowych kierunków dzia­łania

‑  ustalanie i wykonywanie budżetu

‑  sprawowanie zarządu nad majątkiem Sto­wa­rzyszenia

‑  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia i obciążenia majątku nieru­chomego lub ruchomego Stowarzyszenia

‑  powoływanie komisji, zespołów, rad spe­cja­listów i okre­ślanie ich zadań

‑  zwoływanie Walnego Zebrania Człon­ków ( lub De­legatów)

‑  podejmowanie uchwał w sprawach człon­kow­skich

‑  prowadzenie dokumentacji członkowskiej

‑  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie god­ności członka honoro­wego

‑  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Wal­nym Zebraniu Członków {lub Delegatów}

‑  podejmowanie uchwał o przynależności Sto­warzy­szenia do krajowych i międzynaro­do­wych organizacji oraz delegowanie przedsta­wi­cieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne

‑  wykonywanie innych czynności i zadań nie określo­nych statutem jako należące do wła­ści­wości innych władz stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§47.

        Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a wybór – spośród nieogra­ni­czonej liczby kandy­da­tów – odbywa się w gło­so­waniu tajnym, bez­względną więk­szością gło­sów.

§48.

        Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, któ­rzy na pierw­szym posie­dzeniu wyłaniają prze­wod­ni­czą­cego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§49.

        Komisja Rewizyjna może doko­opto­wać do swo­je­go składu jednego nowego członka na miejsce osoby, która ustąpiła w czasie kadencji.

§50.

            Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

‑   przeprowadzenie (nie rzadziej niż raz na rok) kontroli całokształtu działalności Stowa­rzy­szenia

‑  występowanie do Zarządu z wnioskami

 • występowanie na Walnym Zebraniu ze spra­wo­zda­niem i wnio­skiem o udzielenie lub nieudzie­lenie absolu­torium ustępującemu Zarzą­dowi.
 • § 51.
 • Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w posie­dze­niach Zarządu.

§52.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowa­rzy­szenia.

§53.

 Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie i za­twierdzonego przez Walne Zebranie Członków {lub Delegatów}.

ROZDZIAŁ V. DOCHODY, MAJĄTEK I FUNDUSZE

§55.

        Majątek Stowarzyszenia stanowią nie­ruchomości, ruchomości i fundusze.

§56.

        Źródłami powstania majątku Stowa­rzy­szenia są:

‑  składki członkowskie (nieobowiązkowe)

‑  dotacje, granty, nawiązki

‑  darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiar­ności publicznej

‑  wpływy z działalności statutowej.

§57.

        Dla ważności oświadczenia woli, pism i do­ku­men­tów w przedmio­cie zaciągania zobo­wiązań mająt­kowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch człon­ków Zarządu w tym prezesa lub skarbnika.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§58.

        Uchwałę w sprawie zmiany statutu, nazwy i roz­wiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Walne Zebranie Członków {lub Delegatów} większością 2/3 głosów.

§59.

        W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowa­rzy­szenia – Walne Zebranie de­cyduje o prze­ka­zaniu majątku Stowarzysze­nia i powo­łuje likwida­tora.

§60.

Likwidator zgłosi do Sądu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.